شناسايي فرصت هاي كسب و كار

شناسايي فرصت هاي كسب و كار

دو پاور پوينت شناسايي فرصت هاي كسب و كار

تعریف فرصت:
فرصت، موقعیت یا نیاز جدیدی است که بتوان آن موقعیت یا نیاز را به کسب و کار یا یک ارزش اقتصادی تبدیل کرد.

 امکان پذیری تاسیس یک شرکت جدید و یا بهبود موقعیت یک شرکت موجود که در هر دو حالت منجر به پتانسیل جدیدی از کسب سود گردد.

 

ادامه و دانلود


کارآفرینی