ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي پس از تصويب قانون مناطق ويژه اقتصادي 2005

ارزيابي عملكرد مناطق ويژه اقتصادي پس از تصويب قانون مناطق ويژه اقتصادي 2005

An Evaluation of Special Economic Zones (SEZs) Performance Post SEZs Act 2005

چكيده

در چند دهه اخير، مناطق ويژه اقتصادي موتور رشد بسياري از كشورهاي در حال توسعه سراسر جهان بوده است طرح مناطق ويژه اقتصادي جهت ارائه فضاي خاص به منظور تبادل تجارب و تخصص در تجارت بين الملل در دو سطح دولت محلي و مركزي معرفي شد. در اين حالت مناطق ويژه هند، اقتصاد هند را با اقتصاد جهان سازگار كرده اند. با توجه به افزايش سرعت رشد اقتصادي قانون مناطق ويژه اقتصادي در سال 2005 تصويب شد. تا جايي كه دولت 491 منطقه ويژه اقتصادي را به رسميت تصويب كرد. كه از اين تعداد 199 منطقه در حال حاضر صادرات در بخش هاي مختلف به خصوص در زمينه فناوري اطلاعات، داروسازي و بخش هاي شيميايي آغاز كرد. دولت هند جهت جذب سرمايه گذاران خارجي، مشوق هاي زيادي قرار داده و به طور جدي جهت توسعه مناطق اقدام كرد.

عملكرد مناطق ويژه اقتصادي با تصويب قانون مناطق ويژه اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. به اين ترتيب، افزايش فوق العاده اي در ميزان اشتغال و سرمايه گذاري صادرات صورت گرفت. اين مقاله تلاش مي كند تا عملكرد مناطق ويژه اقتصادي هند و اثرات اين مناطق بر روي اشتغال، سرمايه گذاري و صادرات  هند را مورد مطالعه قرار دهد. براي انجام اين تحليل داده ها از بانك مركزي و گزارشات وزارت بازرگاني و وب سايت ها و مجلات جمع آوري شده اند.

ادامه و دانلود

 


کارآفرینی